Tag - 8 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 8 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 8 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย 8 กันยายน 2561 มีหัวข้อดังนี้ การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช (ไมโทซิส และ ไมโอซิส) โดยมีวิทยากรคือ อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อ.สิริณี ยอดเมือง อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร ทฤษฏีจำนวน โดยมีวิทยากรคือ อ.วิชญาพร จันทะนัน อ.สมภพ กาญจนะ ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด การย้อมสีแบคทีเรียแบบแกรม โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ อ.รัตนา เพ็งเพราะ ดร.สันธยา บุญรุ่ง ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ ดร.สุภาพร ปาโมกข์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยมีวิทยากรคือ อ.วัชระ วงศา ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง [Show slideshow]