astc_2018

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยงาน 7สถาบัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยงาน 7สถาบัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (The 6th ASTC 2018)

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยงาน 7สถาบัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018) ในวันพุธ ที 6 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบมาพร้อม ::