Tag - BRU Line Tracking Robot Contest 2017

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Robot Contest 2017)

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว
(BRU Line Tracking Robot Contest 2017)

ภาพกิจกรรม การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว  (BRU Line Tracking Robot Contest 2017) “‘งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 2