แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในการซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

[IMG-Gal id=11457]

 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

Stop_Motion

**** หมายเหตุ ****
มีผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย 
1. ทีมช้างตกมัน หัวข้อSET จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ทีมDNA หัวข้อTwo World จากสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. ทีม BSRU Studios หัวข้อ ไอทีเปลี่ยนโลก จากสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ เจาพระยา 
4. ทีมKroy หัวข้อTime จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
5. ทีม BoonchuStudio จาก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
(ต้องมานำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสินในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หองประชุมพุดน้ําบุษย อาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ (อาคาร ๒๒ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย )

1.หลักการและเหตุผล
       ปจจุบันโลกออนไลน เชนอินเทอรเน็ตเปนพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกําลังมีสวนรวมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยขอมูลที่ เผยแพรนั้นจะเนนไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค ฉาบฉวย และสุม เสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการระดมสราง และนําเสนอสื่อสรางสรรค บนอินเทอรเน็ต เพื่อเปนทางเลือกที่ชัดเจนแกเยาวชนในการเขาถึง และใชงานใหเกิดประโยชน อยางไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทําใหการสรางสื่อสรางสรรคเปนไปไดยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความตองการสื่อ สรางสรรคนอยเมื่อเทียบกับความตองการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงตองมีวิธีในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ สรางและนําเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเปนจริง 
       เพื่อตอบปญหาดังกลาว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจึงจัด โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภท Stop Motion โดยมีเปาหมายที่จะฝกอบรมวิธีการสรางสื่อที่ดี สราง รวบรวม และเผยแพรสื่อสรางสรรค เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนได 

2. วัตถุประสงค์
      2.1 เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตและนักศึกษาไดแสดงความสามารถและความคิดสรางสรรคในรูปของสื่อดิจิทัลสรางสรรคประเภท Stop Motion 
      2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาใหสามารถสรางสื่อดวยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
      2.3 เพื่อกระตุน สงเสริมใหนิสิตและนักศึกษาที่มีศักยภาพในการสรางผลงานสรางสรรคสามารถพัฒนางานและนําเสนองานสูสาธารณชน 
      2.4 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว ดวยการทํากิจกรรมรวมกัน
      2.5 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต และเผยแพรสื่อสรางสรรคในระยะยาว 

3. กลุมเปาหมาย
      นิสิตและนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา

4. ระยะเวลาการประกวด
   
 4.1 ประชาสัมพันธโครงการการประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภท Stop Motion ตั้งแตบัดนี้-พฤศจิกายน 2560 

     4.2 ประกาศรับสมัครผานระบบออนไลน (it.bru.ac.th)  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน –30 พฤศจิกายน 2560
     4.3 สงผลงานเขาประกวดภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
     4.4 ประกาศผลผูผานเขารอบคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2561 
     4.5 ประกวดรอบชิงชนะเลิศโดยคณะกรรมการทําการตัดสิน และมอบรางวัลผูชนะการประกวดใน 
   *** วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล ไดแกรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และชมเชย 2 รางวัล ***

   5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
        5.1 นิสิตและนักศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาสื่อดิจิทัลสรางสรรคที่มากขึ้น
        5.2 นิสิตและนักศึกษาไดมีเวทีการนําเสนอผลงานสื่อดิจิทัลสรางสรรคเพิ่มมากขึ้น

 


      
      

 

 

 

6. ขั้นตอน เงื่อนไข และกติกา
     6.1 หัวขอการประกวด : ไอทีเปลี่ยนโลก
           
แนวคิด :: เปนการเปดโอกาสใหนิสิตและนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธของการนํา ไอทีเขามาชวยแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ  เพื่อชวยใหการดําเนินชีวิตอยูในโลกแหงไอทีไดอยางมีความเขาใจ และมีความสุข
     6.2 ขั้นตอนการสมัคร และสงผลงาน
            – รับสมัครผานระบบออนไลน โดยสามารถสมัครไดที่ it.bru.ac.th   ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ใน 1 ทีม ประกอบไปดวยครู/อาจารย 1 คน และนิสิต/นักศึกษาไมเกิน 4 คน แตละทีมสามารถ สงผลงานไดไมจํากัดจํานวน 
            – สงผลงาน พรอมใบสมัครตัวจริง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดย ใหบันทึกผลงานลงแผน CD/DVD (ไฟลตนฉบับ ประกอบดวยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ) และสงผลงานมาที่ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย 31000
            – ประกาศผลผูผานเขารอบคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2561 ผูผานเขารอบจะตองนํางานมา นําเสนอกับคณะกรรมการตัดสิน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
            – คณะกรรมการดําเนินงานทําการคัดเลือกผลงานผูเขารอบสุดทายจํานวน 10 ทีม เพื่อนําเสนอ ผลงานใหคณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
            – หลักเกณฑและเงื่อนไข
            – ผลงานจะตองมีความยาว 3-5 นาที
            – Stop Motion ที่สงเขาประกวดสามารถใชโปรแกรมตาง ๆ หลากหลายในการสรางเชน Adobe Premiere Pro, Sony Vegus, Proshow ฯลฯ และจะตองสรางโดยใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์หรือ ฟรีแวรเทานั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
            – เนื้อหาในสื่อดิจิทัจสรางสรรคตองไมเปนผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปญญาของ บุคคลหรือกลุมใด
            – ตองเปนผลงานที่ไมเคยสงประกวดในโครงการอื่นมากอน
            – คณะกรรมการของสงวนลิขสิทธิ์ในการนําผลงานที่เขารวมการประกวด มาใชเพื่อประโยชนทาง การศึกษา รณรงคหรือการพัฒนาได และสามารถนําผลงานไปเผยแพรเพื่อสาธารณะประโยชนได้
            – ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
    6.3 เกณฑการพิจารณาผลงาน
           – องคประกอบดานเนื้อหา                                                            35 คะแนน        
           – องคประกอบดานความคิดริเริ่มสรางสรรค                                 35 คะแนน
           – องคประกอบดานเทคนิคการนําเสนอ                                        30 คะแนน

 

 

 

 

กําหนดการโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II) เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภท Stop Motion
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
ณ หองประชุมพุดน้ําบุษย อาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ (อาคาร ๒๒ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
09.30 – 10.30 น. นําเสนอผลงาน 
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงาน ต่อ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
13.00 – 15.00 น. ประกาศผล และมอบของรางวัล โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
15.00 – 16.00 น. พิธีปดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
18.00 – 20.00  น. พิธีรับถวยรางวัลพระราชทาน และถวยเกียรติยศ การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ณ เวทีราชภัฏภิรมย 

***หมายเหตุ ทีมชนะเลิศจําเปนตองอยูรับถวยพระราชทาน ในพิธีเย็นเวลา 18.00 – 20.00 น.***

วิธีการนําเสนอผลงาน
       – ขอมูลที่นําเสนอ ควรจัดทําดวยโปรแกรม MS PowerPoint 2010 ขึ้นไป และใหแปลงไฟลเปน .PDF สง ไฟล .pptx และ .pdf ใหกับผู
          ประสานงาน (อาจารยเปรม อิงคเวชชากุล)
       – ขอมูลที่จะนําเสนอประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี้
          1. ชื่อเรื่อง ชื่อทีม
         
2. ชื่อผูจัดทํา สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่สังกัด
          3. ความเปนมา และวัตถุประสงค์
          4. อธิบายเกี่ยวกับสื่อที่จัดทํา (Story Board)
          5. เทคนิคที่ใชในการทํา
          6. สรุปผลที่ไดจากสื่อที่เราทํา
          7. นักศึกษาสามารถเพิ่มหัวขอ และรูปภาพเพิ่มเติมได้
      –  ระยะเวลาในการนําเสนอทีมละไมเกิน 20 นาที (นําเสนอ 10 นาที เปดวีดีโอ 5 นาที และตอบคําถาม 5 นาที)

 รางวัลการประกวด
   
 – รางวัลที่ 1 โลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม
     – รางวัลที่ 2 โลเกียรติยศ (มอบใหสถาบัน) ทุนการศึกษา 8,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม
     – รางวัลที่ 3 โลเกียรติยศ (มอบใหสถาบัน) ทุนการศึกษา 5,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม

คณะกรรมการดําเนินงาน

 1. ผศ.ดร.วิไลรัตน ยาทองไชย
 2. อาจารยชูศักดิ์ ยาทองไชย
 3. อาจารยนพพล เชาวนกุล 
 4. ผศ.กมลรัตน สมใจ
 5. อาจารยเกง จันทรนวล
 6. อาจารยจิรวดี โยยรัมย
 7. อาจารยวรินทรพิพัชร วัชรพงษเกษม
 8. อาจารยดรัสวิน วงศปรเมษฐ์
 9. อาจารยเปรม อิงคเวชชากุล 
10. อาจารยแสงดาว นพพิทักษ์
11. อาจารยศิโรรัตน กุลวงศ 
12. อาจารยปุริม ชฎารัตนฐิติ
13. อาจารยพิชิต วันดี
14. อาจารยนิธินันท มาตา
15. อาจารยชลิตา เจริญเนตร 
16. อาจารยกิตติคุณ  บุญเกตุ
และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ที่จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และการอบรมสัมมนาสำหรับครู เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ภาพกิจกรรม >>

การจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร

มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงษ์สุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ กรรมการบริหารหลักสูตร คุณขนิษฐา ชื่นนิยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2560 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และจัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาล รองรับภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์อุกฤษณ์ นาจำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 และลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมรับรางวัล โล่และเกียรติบัตร หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม และ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรษการและการประชุมไบเทค