Tag - Concept Proposal

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563
และแจ้งสิ้นสุดการนำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS เพื่อยื่นเสนอของบบูรณาการงานวิจัย ปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ http://www.nrms.go.th
  2. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 22 กันยายน 2561 เพื่อกรอกเลขรหัสการใช้งานในระบบ NRMS

มหาวิทยาลัยขอกำหนดภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น.
เนื่องจากวันที่ 19 – 21 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดโครงการและลงพื้นที่กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้นักวิจัยสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: ได้ที่ http://rdi.bru.ac.th/2018/
ทั้งนี้ขอความกรุณานักวิจัยนำส่ง file Concept proposal แนบมาใน e-mail: pachareeyavisayon@yahoo.co.th