สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน FoSTAT-Nestle' Quiz Bowl 2019

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน FoSTAT-Nestle’ Quiz Bowl 2019

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน FoSTAT-Nestle’ Quiz Bowl 2019

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร FoSTAT-Nestle’ Quiz Bowl 2019 (FNQB)

โดยจะมีทีมผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
ที่มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประลองความรู้ความสามารถ
เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ องคมนตรี

ประวัติ FNQB

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ
บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
ร่วมมือกันจัดกิจกรรมด้านการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ภายใต้ชื่อโครงการว่า FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl ขึ้นในปี พ.ศ. 2546
เพื่อที่จะกระตุ้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้ เกิดความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้
และส่งเสริมให้นักศึกษานำวิชาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสังคมของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารให้แข็งแกร่ง
อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือของคณาจารย์ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไปภายภาคหน้า

หมวดวิชาที่ใช้ในการแข่งขัน

  • หมวดเคมีอาหาร (Food Chemistry)
  • หมวดความปลอดภัยและจุลชีววิทยาอาหาร (Food Safety and Microbiology)
  • หมวดการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร (Food Processing and Engineering)
  • หมวดทั่วไป (General)

การแข่งขันเป็นทีม แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

รอบคัดเลือก
ขั้นตอน – ทุกทีมแข่งขันแบบพร้อมกันหมด โดยใช้คำถามชุดเดียวกัน และคัดให้เหลือ 20 ทีม
โดยพิจารณาจากคะแนน เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 20 ลำดับแรก เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

วิธีการ – คำถามจะครอบคลุมเนื้อหาใน 4 หมวดวิชาที่แบ่งไว้ตอนต้น
ทุกทีมจะเขียนคำตอบในกระดาษคำตอบและส่งให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน
จะทำการแข่งขันต่อโดยใช้คำถามสำรองเฉพาะทีมที่ได้คะแนนเท่ากันเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ
ขั้นตอน – แข่งขันแบบพบกันหมดทั้ง 20 ทีม เพื่อหาทีมที่จะได้รับรางวัล 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

วิธีการ – คำถามจะครอบคลุมเนื้อหาใน 4 หมวดวิชาที่แบ่งไว้ตอนต้น
ทุกทีมจะเขียนคำตอบในกระดาษคำตอบและกระดาน white board
ในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน จะทำการแข่งขันต่อโดยใช้คำถามสำรองเฉพาะทีมที่ได้คะแนนเท่ากันเพื่อหาผู้ชนะ

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FoSTAT–Nestlé Quiz Bowl 2019 ทั้งหมด 73 ทีม

รางวัลชนะเลิศ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/