พบอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2560

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (HOME ROOM) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (HOME ROOM) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

คณะวิทยาศาสตร์   
ชั้นปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๑ วท.บ.๔ ปี คณิตศาสตร์ ผศ.วชิรารักษ์   ทิพย์จันทร์ ๕๓๔
๒๕๖๐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์   จีวัฒนา ๕๔๓
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม. ๑ ผศ.กริชเพชร   นนทโคตร ๒๒๐๕๐๔
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม. ๒ อ.วิศรุต   ศรีแก้ว ๗๒๕
  สถิติประยุกต์ อ.จารุมาศ   แสงสว่าง ๒๒๐๖๐๘
  ผศ.รินทร์หทัย   กิตติ์ธนารุจน์
  เคมี อ.วิรัญรัชญ์   สื่อออก ๗๓๒
  อาจารย์ ดร.สุกัญญา   ทองขัน
  สาธารณสุขชุมชน  ม. ๑ ผศ.กิตติศักดิ์   นามวิชา ๒๒๐๙๐๙
  สาธารณสุขชุมชน  ม. ๒ อ.ฉวีวรรณ   ยอดอินทร์ ๒๒๐๕๐๓
  วิทยาศาสตร์การอาหาร อาจารย์ ดร.จิตตะวัน   กุโบลา ๒๒๑๐๐๙
  ชีววิทยา  ม. ๑ อ.ประภาพันธ์   ศิริขันธ์แสง ๗๓๕
  ชีววิทยา  หมู ๒ อ.รัตนา   เพ็งเพราะ ๗๔๔
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อ.คณิตตา   ธรรมจริวงศา ๑๒๔๐๒
  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ อ.อมรรัตน์   สุขจิตต์ ๑๖๓๓
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ปุริม   ชฎารัตนฐิติ CIT ๒๐๒
  (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชั้นปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๑ วท.บ.๔ ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดรัสวิน   วงศ์ปรเมษฐ์ CIT ๒๐๑
๒๕๖๐ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ศิโรรัตน์   กุลวงศ์ CIT ๒๐๔
  (กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)
  ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อ.ชนัดดา   รัตนา ๗๒๓
ปีที่ ๒ วท.บ.๔ ปี คณิตศาสตร์ ม. ๑ อ.สำคัญ   ฮ่อบรรทัด ๒๒๐๓๐๖
๒๕๕๙ คณิตศาสตร์ ม. ๒ อ.สำคัญ   ฮ่อบรรทัด ๒๒๐๓๐๖
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม. ๑ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์   แสนคำ ๒๒๐๓๐๗
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม. ๒ อ.สมพร   กระออมแก้ว ๕๔๒
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม. ๑ อ.วรีรัตน์   เกตุเต็ง ๒๒๐๔๐๓
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม. ๒ อาจารย์ ดร.ปรัชญา   ชุมแวงวาปี ๒๒๐๔๐๔
  สถิติประยุกต์ ผศ.รินทร์หทัย   กิตติ์ธนารุจน์ ๒๒๐๖๐๙
  อ.เขมิกา   อารมณ์
  เคมี ม. ๑ ผศ.ปฏิมา   จันทร์นวล ๑๒๓๐๖
  เคมี ม. ๒ ผศ.สุวรรณา   จันคนา ๗๔๓
  สาธารณสุขชุมชน  ม. ๑ ผศ.ดร.สุภาพร   ชื่นชูจิตร ๒๒๐๙๐๖
  สาธารณสุขชุมชน  ม. ๒ อ.มณีนุช   ให้ศิริกุล ๒๒๐๙๐๗
  สาธารณสุขชุมชน  ม. ๓ ผศ.นันทนา   คงนันทะ ๒๒๐๙๐๘
  ผศ.กิตติศักดิ์   นามวิชา
  วิทยาศาสตร์การอาหาร อ.เพียรพรรณ   สุภะโคตร ๑๒๒๐๖
  ชีววิทยา  ม. ๑ อ.เทพอัปสร   แสนสุข ๗๓๓
  ชีววิทยา  หมู ๒ อาจารย์ ดร.ภาวิณี   ศิลาเกษ ๑๖๓๕
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์   จีระมะกร ๒๒๐๔๐๕
  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ อ.ผจงจิต   เหมพนม ๑๖๒๐
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วิไลรัตน์   ยาทองไชย ๒๒๐๖๐๓
  (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ชูศักดิ์   ยาทองไชย ๒๒๐๖๐๔
  (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.พิชิต   วันดี ๒๒๐๖๐๕
  (กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)
ชั้นปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๒ วท.บ.๔ ปี ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อาจารย์ ดร.วริษฐ์   กิตติ์ธนารุจน์ ๒๒๐๖๐๖
๒๕๕๙
ปีที่ ๓ วท.บ.๔ ปี คณิตศาสตร์  ม.๑ อ.วิชญาพร   จันทะนันท์ ๑๕๐๖๐๑
๒๕๕๘ คณิตศาสตร์  ม.๒ อ.วัชระ   วงศา ๑๖๒๑
  เคมี  ม.๑ อ.บัวลอย   จันผกา ๑๖๒๒
  เคมี  ม.๒ อาจารย์ ดร.ศรัญญา   มณีทอง ๑๖๒๔
  ชีววิทยา  ม.๑ อาจารย์ ดร.สุภาพร   ปาโมกข์ ๒๒๑๐๐๖
  ชีววิทยา  ม.๒ อาจารย์ ดร.สันธยา   บุญส่ง ๒๒๑๐๐๗
  วิทยาศาสตร์การอาหาร  ม.๑ อ.จตุพัฒน์   สมัปปิโต ๒๒๑๐๐๘
  วิทยาศาสตร์การอาหาร  ม.๒ อาจารย์ ดร.จิตตะวัน   กุโบลา ๒๒๑๐๐๙
  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ อ.สืบศักดิ์   ก้อนคำดี ๑๖๓๔
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เปรม   อิงคเวชชกุล CIT ๒๐๓
  (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.นพพล   เชาวนกุล ๑๗๒๐๒
  (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (กลุ่มวิชาการจัดการ ผศ.ดร.กมลรัตน์   สมใจ ๑๗๑๐๕
  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.๑
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (กลุ่มวิชาการจัดการ อ.วรินทร์พิพัชร  วัชรพงษ์เกษม ๑๗๒๐๓
  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.๒
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม.๑ อ.สกรณ์   บุษบง ๑๒๓๑๖
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม.๒ อ.ณัฐพล   แสนคำ ๑๒๔๑๘
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม.๑ อ.เชิดศักด์   แก้วแกมดา ๒๒๐๙๐๔
  อ.วรีรัตน์   เกตุเต็ง
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม.๒ อ.วิศรุต   ศรีแก้ว ๒๒๐๙๐๕
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ม.๑ ผศ.สุธีรา   สุนทรารักษ์ ๒๒๐๔๐๖
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ม.๒ อ.รุ่งเรือง   บุญส่ง ๗๔๑
  สถิติประยุกต์  ม.๑ อ.รัชนีกร   ทบประดิษฐ์ ๑๕๑๓๐๖
  ผศ.ดร.สุนันทา   วีรกุลเทวัญ
  สถิติประยุกต์  ม.๒ อ.เขมิกา   อารมณ์ ๒๒๐๖๐๙
  อ.ทองสา   บุตรงาม
ชั้นปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๓ วท.บ.๔ ปี สาธารณสุขชุมชน  ม.๑ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์   ศิริภานุมาศ ๒๒๓
๒๕๕๘ อ.เสกสิทธิ์   ดวงคำ
  สาธารณสุขชุมชน  ม.๒ ผศ.ดร.สุวรรณา   รักพาณิชย์ ๒๒๐๙๐๗
  อ.มณีนุช   ให้ศิริกุล
  สาธารณสุขชุมชน  ม.๓ อ.เสกสิทธิ์   ดวงคำ ๒๓๓
  ภูมิสารสนเทศ  ม.๒ อ.ณัฐวุฒิ   ทะนันไธสง ๑๙๖๗
ปีที่ ๔ วท.บ.๔ ปี คณิตศาสตร์  ม.๑ อ.คณานิตย์   ธนสุนทรสุทธิ์ ๕๓๖
๒๕๕๗ อ.สมภพ   กาญจนะ
  คณิตศาสตร์  ม.๒ อ.วิชญาพร   จันทะนันท์ ๑๕๐๖๐๑
  เคมี  ม.๑ อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์   ทวดอาจ ๗๑๔
  เคมี  ม.๒ อาจารย์ ดร.สุพัทรา   แตงทับทิม ๑๒๓๐๒
  ชีววิทยา  ม.๑ อาจารย์ ดร.สราวุธ   แก้วศรี ๑๒๔๐๖
  ชีววิทยา  ม.๒ อาจารย์ ดร.สุขสรรค์   ชูบุญ ๕๔๑
  วิทยาศาสตร์การอาหาร  ม.๑ อ.จตุพัฒน์   สมัปปิโต ๒๒๑๐๐๘
  วิทยาศาสตร์การอาหาร  ม.๒ อ.เพียรพรรณ   สุภะโคตร ๑๒๒๐๖
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เก่ง   จันทร์นวล ๑๗๒๑๑
  (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) อ.แสงดาว   นพพิทักษ์
  เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.นพพล   เชาวนกุล ๑๗๒๐๒
  (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (กลุ่มวิชาการจัดการ อ.นิธินันท์   มาตา ๑๗๒๑๒
  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.๑
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (กลุ่มวิชาการจัดการ อ.จิรวดี   โยยรัมย์ ๑๗๒๑๓
  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.๒
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม.๑ อ.ชาติวุฒิ   ธนาจิรัญธร ๕๓๒
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม.๒ อ.สมพร   กระออมแก้ว ๕๔๒
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ม.๓ อ.พิชาภพ   กะรัมย์ ๒๒๐๖๐๗
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม.๑ ผศ.กริชเพชร   นนทโคตร ๒๒๐๕๐๔
  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ม.๒ อ.วิศรุต   ศรีแก้ว ๒๒๐๙๐๕
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ม.๑ อ.สถิตรัตน์   รอดอารี ๑๒๓๒๐
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ม.๒ อาจารย์ ดร.กุลธิดา   ธรรมรัตน์ ๗๔๒
ชั้นปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๔ วท.บ.๔ ปี วิทยาศาสตร์สิ่งทอ อาจารย์ ดร.สาวิตรี   อกนิษฐ์เสนีย์ ๑๖๒๓
๒๕๕๗ สถิติประยุกต์ อ.พวงเพชร   ราชประโคน ๒๒๐๖๑๐
  ผศ.รินทร์หทัย   กิตติ์ธนารุจน์
  สาธารณสุขชุมชน  ม.๑ อ.ฉวีวรรณ   ยอดอินทร์ ๒๒๐๕๐๓
  สาธารณสุขชุมชน  ม.๒ ผศ.นันทนา   คงนันทะ ๒๒๐๙๐๘
  สาธารณสุขชุมชน  ม.๓ ผศ.กิตติศักดิ์   นามวิชา ๒๒๐๙๐๙
  สาธารณสุขชุมชน  ม.๔ อ.ฉวีวรรณ   ยอดอินทร์ ๒๒๐๕๐๓
  ภูมิสารสนเทศ อ.ณัฐพล  วงษ์รัมย์ ๑๕๐๖๐๓/๑