OPEN HOUSE 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018 ระหว่างวันที่ 
12-15 กันยายน 2560 ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศ :