Tag - IT BRU CAMP

โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562

โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัด โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งาน Internet of Thing (IoT) พื้นฐาน
และการสร้างเกมเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการอบรม ในครั้งนี้รวม 67 คน
โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/