Tag - Life Science

life_science

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) จัดทำโครงการ Promoting Life Sciences Innovation with Investment “Promoting I with I”

      ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารดาวน์โหลด แล้วส่งกลับในรูปไฟล์ Excel หรือ word ทางอีเมล์ Rockmelt13@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้นำไปเสนอประชุมคณะรรมการความร่วมมือโครงการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

เอกสารแนบท้าย