“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ที่จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และการอบรมสัมมนาสำหรับครู เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ภาพกิจกรรม >>

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 36 คน
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าว โดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน  การแยกสาร (การกลั่น , การสกัดและการตกผลึก) ด้านชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์พืช ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม ::

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วย อาจารย์อุกฤษณ์ นาจำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 และลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมรับรางวัล โล่และเกียรติบัตร หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม และ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรษการและการประชุมไบเทค

OPEN HOUSE 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018 ระหว่างวันที่ 
12-15 กันยายน 2560 ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศ :

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนนางรอง จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 40 คน
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าว โดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน  การแยกสาร (การกลั่น , การสกัดและการตกผลึก) ด้านชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์พืช ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

กำหนดจัดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ แสนอบอุ่น

กำหนดจัดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ แสนอบอุ่น

กำหนดจัดงาน BRU OPEN HOUSE 2017
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียด :