การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI(BRU SUMO CONTEST) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI(BRU SUMO CONTEST) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI (BRU SUMO CONTEST) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการในการตัดสิน ประกอบไปด้วย อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.เรวัตร ใจสุธิ นักวิชาการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 14 ทีม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์และทำการควบคุมผ่าน Mobile Device ผลการแข่งขันมีดังนี้รางวัลชนะเลิศทีม Cmru junior จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม MCE@MSU Ranger #3 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ทีม MCE@MSU Ranger #2จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

Raspberry pi

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทอนิกส์ด้วย Raspberry pi ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ (BRICC II) ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://cs.bru.ac.th/sumo/