tcas_round2-2018

การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

*** กำหนดการรับสมัคร *** 
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 

TCAS-2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 210
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสสาขาวิชา 230
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 232
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  รหัสสาขาวิชา 240
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  รหัสสาขาวิชา 243
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี รหัสสาขาวิชา 249
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน รหัสสาขาวิชา 265
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร รหัสสาขาวิชา 266
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา รหัสสาขาวิชา 267
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม รหัสสาขาวิชา 268
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 418
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ รหัสสาขาวิชา 456
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง

          ๓. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

๓.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร
๓.๓ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น

๔. วิธีการสมัคร

    ๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร ๑๕ ชั้น) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์            http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด  ข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที

         ๕. ระยะเวลาในการรับสมัคร

๕.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕.๒  การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร