โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “การพัฒนาและบริหารหลักสูตร” ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเรื่องการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถประยุกต์วิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ปะติตังโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจวิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้และประยุกต์วิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร