ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาบุคลากร จัดโครงการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา เพื่อขอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาบุคลากร จัดโครงการเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นว่าบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ต้องพัฒนาตนเองให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น เป็นศักยภาพให้คณะและมหาวิทยาลัย จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่างๆ ในการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แชร์ข่าวนี้