ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12 มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12-13 มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12-13 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเพิ่มโอกาสและยกระดับในด้านวิจัย และพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยให้สูงขึ้น

ด้วยเป้าประสงค์นี้ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน”
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

หัวข้อในการบรรยาย

  • องค์ประกอบสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
  • หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และเทคนิคในการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย
  • เทคนิคในการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • การเตรียมความพร้อม การหาช่องทาง และเทคนิคการการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการจัดกระทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้