ข่าวประชาสัมพันธ์

husocconference

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๑

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๑

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom-Power-for-sustainable-development)” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๑๕๔๓ ๓๖๗๐ และนางกิติยาวรรณ  ขวัญคง โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๘๔๘๔ ๙๒๐๒ 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

แชร์ข่าวนี้