ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
และได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร

หัวข้อการฝึกอบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 • สาเหตุการบาดเจ็บจากกีฬา
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • หลักการปฐมพยาบาลแบบ RICE
 • การปฐมพยาบาลที่พบได้บ่อยในการออกกำลังกาย
 • หลักการพันผ้ายืดที่ถูกต้อง
 • การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา

การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

 • ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 • อุบัติเหตุจากการออกกำลังกายที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
 • หลักสำคัญในการปฐมพยาบาล
 • หลักการปฐมพยาบาลแบบ RICE
 • การปฐมพยาบาลที่พบได้บ่อยในการออกกำลังกาย
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเคลื่อน
 • หลักการเข้าเฝือกชั่วคราว
 • การพันผ้าพันแผล

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

 • สาเหตุของหัวใจหยุดเต้น/หยุดหายใจ
 • การประเมินหัวใจหยุดเต้น/หยุดหายใจ
 • การช่วยคืนชีพ CPR
 • ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)
 • Automated External Defibrillator (AED)
 • เกณฑ์การพิจารณาหยุดการช่วยคืนชีพ
 • การดูแลหลังได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • การ CPR เด็ก
 • ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการช่วยคืนชีพ
 • การช่วยเหลือเมื่อทางเดินหายใจอุดกั้น

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้