ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในการเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ
โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 400 คน
ระหว่างวันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์ และ
อาจารย์สกรณ์ บุษบง และทีมงาน เป็นวิทยากร

โดยได้รับเกียรติจากทีมงาน
อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์
อาจารย์ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์
อาจารย์อรนุช ศรีคำ
อาจารย์ชนิสรา ไกรสีห์
อาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ
อาจารย์กัญญรินท์ ป้อมมะรัง

ในหัวข้อ

  • ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ + กิจกรรมกลุ่ม
  • ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม + กิจกรรมกลุ่ม

และอาจารย์สกรณ์ บุษบง และทีมงาน เป็นวิทยากร

ในหัวข้อ

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้